đời sống Ukraina rss đời sống Ukraina
Mức lương ở Ukraine giảm – Ủy ban thống kê

Lương thực tế ở Ukraine giảm 18,2%. Lương thực tế ở Ukraine tháng 2 năm 2015 giảm 18,2% so với tháng 2 năm 2014, còn so với tháng trước đó - giảm 0,4%. Ủy ban thống kê quốc gia đã thông báo như vậy vào thứ 5 ngày 26/3. Theo các số liệu được công bố mức giảm lương thực tế vào tháng 2 năm 2015 so với tháng 2 năm 2014 quan sát được tại các tỉnh Luganskaya (giảm 33,9%), Khersonskaya (21,5%),...