đấu tranh báo chí rss đấu tranh báo chí
Ký giả đi ăn mày

Ký giả ăn mày là tên một phong trào đấu tranh của báo chí miền Nam Việt Nam, diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 1974. Tình hình lịch sử Năm 1972 chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã cho áp dụng Sắc luật 007 với quy định số tiền phải ký quỹ rất lớn làm nhiều báo không có tiền ký đành đóng cửa. Theo điều luật này, tờ báo nào bị tịch thu lần thứ hai do có bài vi phạm an ninh quốc gia và...

40 năm ngày báo chí đấu tranh ở Sài Gòn và miền Nam “Ký giả xuống đường đi ăn mày”

Cách đây 40 năm, trước những chính sách thẳng tay đàn áp để làm tổn hại nền báo chí của Chính quyền Sài Gòn, ngày 10/10/1974, đội ngũ báo chí Sài Gòn và miền Nam đã làm một cuộc đấu tranh công khai. Cuộc biểu tình, chống lại các chế độ mới thi hành đầy hà khắc của Mỹ - Ngụy áp dụng lên đội ngũ báo chí tại Sài Gòn và miền Nam. Báo chí yêu nước miền Nam những năm kháng...