công trình hoành tráng rss công trình hoành tráng
Nguy cơ cho đất nước từ cuộc chạy đua xây dựng công trình hoành tráng

Binh pháp Tôn Tử có viết: “Một trong những kế sách để lấy nước người là xui cho nước người xây dựng những công trình hoành tráng mỹ lệ. Lúc đó ngân khố mất đi, nhân dân chịu lao dịch thì nước người sẽ chóng nổi loạn. Khi đó, không cần chiếm, nước người sẽ tự tiêu vong”. Phỏng vấn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ. Xin được to làm to - Có thông tin cho rằng,...