bản chất của chiến tranh lạnh rss bản chất của chiến tranh lạnh
Mong muốn phục hồi Liên bang Xô viết?  Hồi ký của nhà văn Ian Jacks về chiến tranh Lạnh

Kết cục của chiến tranh Lạnh là sự sụp đổ của Liên bang Xô viết. Bản chất của chiến tranh Lạnh cũng như những nguyên nhân dẫn đến sụp đổ  được nhà văn người Ukraina Ian Jacks nêu trong hồi ức của ông về chính cuộc sống của mình, dễ hiểu và chân thành.... Tôi lớn lên trong thời chiến tranh Lạnh. Về nguyên tắc, tất cả những ai được sinh ra sau bài phát biểu  Churchill năm...