Bài trừ cộng sản rss Bài trừ cộng sản
Ukraina sau 3 tháng sẽ đổi tên hơn 900 điểm dân cư

30 thành phố, 51 thị trấn, 711 làng và 116 xóm sẽ nhận được tên mới. Ở Ukraina sẽ đổi tên 908 điểm dân cư trong khuôn khổ luật bài trừ cộng sản, đại diện báo chí của viện tưởng nhớ quốc gia Ukraina thông báo. Trong số đó - 30 thành phố, 51 thị trấn, 711 làng và 116 xóm. Trong tháng qua danh sách này tăng thêm 30 điểm dân cư, ở viện người ta lưu ý. Thoạt nhìn tên của chúng không có...