sự thay đổii rss sự thay đổii
Người dân Ukraina đã thay đổi thế nào sau Maidan?

Chào!  Đã ba năm trôi qua kể từ sau sự kiện Maidan, giá trị và tinh thần, thật lạ,  đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Các giá trị đã được cải thiện: tất cả các giá trị liên quan đến việc kiểm soát quyền lực, với khả năng gây ảnh hưởng đến tình trạng của xã hội, các giá trị về tính tích cực trong các hoạt động xã hội trong ba năm này đã trở nên quan trọng...