người Việt bảo vệ Matxcơva rss người Việt bảo vệ Matxcơva
Những người Việt bảo vệ Matxcơva

Chúng tôi đã kể rằng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống quân xâm lược Đức Quốc xã đã có phần tham gia của một nhóm người Việt Nam. Tất cả những gì biết được về họ hôm nay là kết quả của cuộc tìm kiếm do Ban Việt ngữ của đài phát thanh chúng tôi dầy công tiến hành. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, nhờ sáng kiến ​​của lãnh tụ cách...