Hội đồng tư vấn rss Hội đồng tư vấn
Ông McCain từ chối tham gia hội đồng cải cách ở Ukraine

Nghị sĩ Mỹ McCain buộc phải từ chối tham gia Hội đồng tư vấn cải cách quốc tế thuộc tổng thống Ukraine. Tuyên bố được đưa ra thứ 5 ngày 14/5 trên trang web chính thức của chính khách Mỹ. Cho là một vinh dự lớn được vào trong thành phần hội đồng tư vấn, "diễn đàn thảo luận con đường đảm bảo sự ven toàn lãnh thổ và an ninh của Ukraine và hỗ trợ đất nước dân chủ tương lai...