hịch tướng sĩ rss hịch tướng sĩ
Hịch tiến sỹ – Việt Phu Tử

Ta cùng các ngươi Sinh ra phải thời bao cấp Lớn lên gặp buổi thị trường. Trông thấy: Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người Pháp dùng công nghệ gene chế ra cừu nhân tạo… Thật khác nào: Đem cổ tích biến thành hiện thực Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên! Ta...