giao thương rss giao thương
Thương cảng và sự kết nối văn hóa

1 Thương cảng có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của nhân loại. Các nền văn minh cổ xưa trên thế giới thường hình thành ở những thềm sông lớn hoặc ở các cửa biển, thuận lợi cho việc hình thành những thương cảng phục vụ giao thương và trao đổi văn hóa: văn minh Lưỡng Hà gắn với hai con sông Ti-grít (Tigris) và Ơ-phra-tơ (Euphrates) để hướng ra Vịnh Ba Tư; văn minh Ai Cập là...