Chính sách thuế rss Chính sách thuế
Bộ trưởng Tài chính Ukraina Natalia Yaresko nêu ra bốn thảm họa lịch sử của nền kinh tế Ukraina

Bộ trưởng Tài chính Ukraina Natalia Yaresko nêu ra bốn thảm họa lịch sử của nền kinh tế Ukraina. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay mà Ukraina đang phải đối mặt là kết quả của bốn thảm họa, mà nền kinh tế của đất nước đang phải vượt qua. Để thoát ra khỏi tình trạng này chỉ có thể thông qua những cải cách cơ bản trong các lĩnh vực năng lượng và tài chính với một chính quyền...