xả lũ rss xả lũ
Ẩn họa đầu nguồn

Việc các báo đưa thông tin một số đập thủy điện của Trung Quốc ở đầu nguồn xả lũ gây ra ngập lụt cho cuối nguồn sông Hồng phía Việt Nam đã báo hiệu một ẩn họa mà Việt Nam cần nhìn nhận và lường trước để tránh hậu họa lớn hơn có thể xảy ra. Khi các dòng sông có sự can thiệp của con người, đặc biệt khi những công trình hồ đập thủy điện lớn được xây dựng sẽ...