Tiếng Ukraine rss Tiếng Ukraine
Poroshenko – Ở Ukraine sẽ chỉ có một ngôn ngữ quốc gia duy nhất

Tổng thống đảm bảo rằng sẽ không cho phép chia rẽ Ukraine trên cơ sở ngôn ngữ. Ở Ukraine đã, đang và sẽ luôn luôn chỉ có một ngôn ngữ quốc gia - tiếng Ukraine, ông Poroshenko tuyên bố trong khi chúc mừng những người chiến thắng cuộc thi quốc tế mang tên Piotr Yasik. "Ở Ukraine đã, đang và sẽ chỉ có một ngôn ngữ quốc gia - tiếng Ukraine. Cách mạng phẩm giá và cuộc đấu tranh chống xâm...