Quốc hôi Ukraine rss Quốc hôi Ukraine
Quốc hội Ukraine đổi tên sân bay Simferopol

Sân bay được gọi để tôn vinh Amet-Khan Sultan. Quốc hội Ukraine quyết định đổi tên sân bay Simferopol mang tên phi công thử nghiệm, 2 lần anh hùng Liên Xô Amet-Khan Sultan. Dự luật số 2796 được 240 đại biểu ủng hộ trong khi chỉ cần ít nhất 226 đại biểu trong cuộc họp ngày thứ 5, 14/5.  Ông Amet-Han Sultan là phi công thử nghiệm Liên Xô, có nhiều huân, huy chương quốc gia Liên Xô, 2 lần anh hùng...