doanh nghiệp quốc doanh rss doanh nghiệp quốc doanh
Bloomberg: Việt Nam vẫn chậm chạp trong cải cách doanh nghiệp nhà nước

Các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từng là những doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất, đạt doanh thu lớn nhất và là động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam. Nội dung nổi bật: - Năm ngoái, đóng góp của các DNNN vào GDP đã giảm còn chưa đến 1/3, từ mức 56% của thời kỳ trước năm 1986, trong khi khu vực tư nhân đóng góp 43%. Các DNNN chỉ chiếm khoảng 10% tổng số lao động trong năm...