tán quyền rss tán quyền
Tổng thống thấy không có ý nghĩa bầu cử quốc hội trước thời hạn

Tổng thống Poroshenko không nhìn thấy sự cần thiết tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn do việc thông qua sửa đổi Hiến pháp về việc phần cấp chính quyền trung ương. "Liên quan đến Quốc hội Ukraine, tôi không nghĩ rằng việc xem xét đáng kể việc tổ chức phân cấp chính quyền lại có ảnh hưởng đến quyền hạn của Quốc hội bởi vì quyền hạn Quốc hội hầu như không thay...