GS Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm rss GS Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm
Văn hóa, đạo đức của người Việt đã ‘chạm đáy’

Đó là nhận xét của một Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học danh tiếng GS Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm  chuyên nghiên cứu văn hóa-xã hội Việt Nam trên 20 năm nay. Bình luận của Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận-Ứng dụng thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, GSTS Trần Ngọc Thêm, được đưa ra giữa lúc cách hành xử hung hãn, bạo lực, giành giựt của người Việt đang gia tăng...