Sở hữu vũ khí rss Sở hữu vũ khí
Công tố ủng hộ quyền được tự do sở hữu vũ khí

Sokin cho rằng người Ukraine có quyền tự do sở hữu vũ khí. Người Ukraine có có hội bảo vệ các tài sản cá nhân của mình với vũ khí ở trong tay. Trưởng công tố Sokin đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của Golos Ukraine (Tiếng nói Ukraine). "Tôi bảo lưu quan điểm công tố bảo vệ trước hết là con người. Con người, sau đó là quốc gia, bởi vì quốc gia chính là con người. Bao gôm cả...