người viết báo rss người viết báo
Giải thưởng về thông tin đối ngoại đầu tiên dành cho báo chí

Căn cứ điều lệ giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, hội đồng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài nước lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự theo các tiêu chí sau: Tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc...