kinh nghiệm rss kinh nghiệm
Ukraina khởi động quá trình Thanh lọc chính quyền. Kinh nghiệm ở Mỹ

Thanh lọc quan chức ở Ukraina (Ukrainian Lustration in the Action) Tôi đã từng nghiên cứu vấn đề thanh lọc quan chức ở Hoa Kỳ thông qua những chuyên khảo nghiên cứu lập pháp Hoa Kỳ do chính các tác gia Mỹ viết. Thành thử tôi muốn nêu ra ở đây vài đặc điểm về cách thanh lọc đối với những chức vụ nhà nước thuộc diện dân cử và tôi nêu ra đây cho đồng bào tham khảo để rộng đường...