Ông Phạm Bình Minh: ‘Quan hệ Việt – Trung tiến triển, dù còn khác biệt’

Trao đổi bên lề Đại hội Đảng XII, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện cho thấy tiến triển trong quan hệ Việt – Trung, dù còn khác biệt trong nhận thức về chủ quyền.

– Cạnh tranh về chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực ảnh hưởng thế nào đến chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn tới, thưa ông?

– Năm năm qua, chúng ta thành công rất lớn là xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả nước quan trọng nhất trên thế giới. Điều này không phải bất cứ nước nào cũng làm được vàthể hiện rằng chính sách của chúng ta là đúng đắn, vị thế Việt Nam ngày càng tăng.

Tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp, các nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng sẽ xảy ra cọ xát về lợi ích, trong đó có lợi ích an ninh, kinh tế. Nếu không giữ được độc lập, tự chủ và phát huy được chính sách đối ngoại mà nghiêng bên này nghiêng bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Vì vậy Đại hội XII tiếp tục đặt ra mục tiêu là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, nghĩa là chúng ta quan hệ với tất cả các nước.

– Đến nay Việt Nam đã thiết lập được 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Nếu chỉ nhìn lợi ích cụ thể với đối tác này kia mang lại thì khó. Nhưng nhìn chung về chính sách đối ngoại của một đất nước, nếu chúng ta xây dựng được nhiều bạn và bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự, quốc phòng – an ninh, mở rộng thương mại kinh tế… thì sẽ tổng hòa tạo môi trường quan hệ với các nước.– Hiệu quả thực chất của những quan hệ đối tác chiếc lược này là thế nào?

Các nước, dù lớn hay nhỏ, ngoài thách thức bên trong thì có thách thức bên ngoài liên quan đến quan hệ từng nước. Nếu ta có quan hệ trong khuôn khổ thì trên nền tảng chính trị, từng đối tác sẽ nhấn mạnh khía cạnh nào đó.

Có đối tác ta tận dụng về thương mại, nhà đầu tư lớn; có nước ta hợp tác về khoa học công nghệ; có nước ta tận dụng được giáo dục chứ không phải nước nào cũng giống nhau.

Trong các đối tác nêu trên, quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc được đánh giá thế nào? 

– Chúng ta xây dựng đối tác chiến lược với Trung Quốc và vừa qua nâng lên đối tác chiến lược toàn diện. Trên cơ sở xây dựng về chính trị, Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của nước ta về kinh tế, thương mại.

Nếu nói mối quan hệ đó không thúc đẩy thì không đúng vì thực tế có sự phát triển trên nhiều mặt. Tất nhiên không thể nói không có khác biệt như vấn đề biển Đông, Việt Nam khẳng định chủ quyền với Trường Sa, Hoàng Sa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Từ cơ sở đối tác chiến lược toàn diện để chúng ta giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có biển Đông.

 Chính sách đối ngoại là nối dài của chính sách đối nội, vậy trong nhiệm kỳ mới đối nội cần lưu ý gì?

– Chính sách của một nước bao gồm chính sách phát triển trong nước và chính sách đối ngoại tạo dựng môi trường cho phát triển trong nước. Việc mở rộng quan hệ với các nước sẽ mở rộng quan hệ về chính trị, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Đó cũng là phục vụ cho phát triển nội lực đất nước.

Người ta hay nói đối ngoại là nối dài chính sách đối nội nhưng đúng ra đối ngoại là một phần trong chính sách, đường lối phát triển đất nước.

 Theo Phó thủ tướng, các tân ủy viên Ban Chấp hành khoá mới đứng trước những thách thức gì?

– Đường lối của Đại hội Đảng XII sẽ được thông qua, nói rõ nhiệm vụ, không chỉ về kinh tế, văn hóa mà có cả đối ngoại. Trách nhiệm trước tiên là của các ủy viên Trung ương, qua đó các bộ ngành, địa phương quán triệt đường lối.

Điều quan trọng là sự chỉ đạo thống nhất của Đảng nhưng sự phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương thì mới bảo đảm thắng lợi. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, nếu mỗi bộ, ngành, địa phương làm theo một kiểu, thiếu sự phối hợp sẽ càng làm giảm sức mạnh của đất nước.

Theo vnexpress.net


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề